Şube Müdürlüğünün Görev ve Yetkileri

1)Komisyonların sevk ve idaresini yapmak, komisyonlar arasında çalışma yönteminde ve uygulamada birlik ve beraberliği sağlamak,

2)Yıllık iş programlarını talimatlar doğrultusunda komisyonlarla birlikte hazırlamak, Genel Müdürlüğün onayım müteakip programları takiple zamanında gerçekleşmesini sağlamak,

3)Komisyonlarla bölge müdürlükleri arasındaki irtibatı sağlamak ve yazışmaları yürütmek,

4)Komisyonların arazi ve büro çalışmalarını denetlemek, aksaklıkların giderilmesi için gerekli tedbirleri almak,

5)Orman kadastrosu yatırım projesi kapsamında gönderilen ödenekleri takip ederek sarfı ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.

6)Genel Müdürlükçe bölge müdürlüklerine gönderilen ödeneklerin araç, gereç ve malzemelerin, komisyonların ihtiyaçları göz önünde tutularak dağıtımını yapmak ve denetlemek,

7)Büro mesaisi döneminde gerekli hallerde kısa süreli arazi çalışması yaptırmak, mevcut personelin yetişmesi için bölge müdürlüğü bilgisi altında periyodik toplantı ve eğitimleri düzenleyerek gerekli tedbirleri almak,

8)Komisyonlarda görevli teknik elemanlarla diğer personeli iş durumuna göre gerektiğinde komisyonlar arasında görevlendirmek,

9)Bünyesindeki elemanların, arazi mevsimi dışında komisyonların mesaiye devamını, komisyon başkanı ve üyelerinin yıllık izin evraklarının hazırlanmasını ve bölge müdürlüğüne sunulmasını, komisyon başkanı ve üyeleri hariç diğer personelin yıllık izin iş ve işlemlerini komisyonların benzeri idari işlerini yürütmek,

10)Nirengi, dizi nirengi ve poligonların ölçülmesi için, komisyonlardan gelen talepleri önceliği ve aciliyetine göre Harita Mühendisince hazırlanacak teknik planlama çerçevesinde sıralamak, bu sıralamaya komisyonların uymasını sağlamak, komisyon başkanı ile ölçü planım yapmak, ölçü ekibinin çalışmalarında kullanılacak işçilerin hazırlıklı bulunmalarım temin etmek, ölçü ekiplerine gerekli talimatları vermek ve takip ederek neticelendirmek,

11)Komisyonlarca düzenlenen orman kadastro, sınır belirleme ile işletme müdürlüklerince düzenlenen sonuçlandırma dosyalarının talimatlar çerçevesinde düzenlenmelerini, varsa eksikliklerinin giderilmesini, kontrollerinin yapılarak arşive edilmek üzere Genel Müdürlüğe gönderilmelerini sağlamak,

12)Komisyonların çalışmalarında kullanılan 1/25000 ölçekli memleket haritalarının, değişik zamanlarda alımı yapılmış hava fotoğraflarının, ilan edilmiş ve kesinleşmiş orman kadastro ile sınır belirleme dosyalarından komisyonlar da bulunan asıl dosyaların arşive edilmesini sağlamak,

13)Kesinleşen orman tahdit ve kadastro sonucuna göre Devlet ormanlarının tapuya tescili işlerinin yürütülmesi noktasında mahalli tapu sicil ve kadastro müdürlükleri ile orman işletme müdürlükleri arasında gerekli koordinasyonun sağlanarak tescil işlemlerinin yapılmasını takip etmek,

14)Komisyon başkanlıklarındaki demirbaş malzemenin ihtiyaçlara göre kullanılmasını, gayri faal hale gelen komisyonların demirbaş malzemelerinin ihtiyaçlara göre diğer komisyonlara tevziini veya korunmasını sağlamak,

15)Orman kadastro hizmetlerinin mevzuata göre yürütülmesinde idari, teknik ve mali konularda bölge müdürlüğü adına bütün işlerin düzenlenmesi ve yönetilmesi,

16)Orman tahdit ve kadastrosu yapılan belde ve köylerdeki orman sınırlarının korunması ve kaybolan sınır noktalarının yenilenmesi kapsamında aplikasyonlarının yapılmasını sağlamak,

17) Bölge Müdürünün vereceği benzeri görevleri yapmak.