Şube Müdürlüğünün Görev ve Yetkileri: 

1) Üretim ve iş makineleri, hizmet vasıtaları ile yangın ve koruma araçlarının rasyonel bir şekilde çalışmalarını sağlamak, bakım, onarım ve terkin işlemlerini yapmak veya yaptırmak.

2) Üretim ve diğer ormancılık faaliyetleri dikkate alınarak orman yolları ağının tespitini ve orman yol şebeke planlarına göre orman yollarının etüd projesini yapmak, yapım, bakım ve onarımı ile ilgili programı hazırlamak ve gerçekleştirilmesini sağlamak.

3) Bina ve tesislerin yapım, bakım, onarım ve benzeri işlerinin, taşınmaz malların envanter alım, satım, takas ve terkin işlerinin yürütülmesini sağlamak.

4) Yıllık yol, bina ve tesislere ait tekliflerin incelenerek Genel Müdürlüğe gerekçeleri ile birlikte sunulmasını temin etmek.

5) Makineler ile araçları kullanan şoför ve operatörlere gerekli eğitimlerin verilmesini sağlamak.

6) Bina tesis ve araçlarla ilgili her türlü teknolojik gelişmeyi takip etmek.

7) Bölge Müdürünün vereceği benzeri görevleri yapmak.