Şube Müdürlüğünün Görev ve Yetkileri

 1) Bütçe ödenek kayıtlarını tutmak, aylık mizanları ile yılsonu bilançolarının konsolidesini yapmak ve Genel Müdürlüğe göndermek.

 2) Döner sermaye bütçesinden ek ödenek teklifleri ile ödenek aktarma taleplerini hazırlamak ve Genel Müdürlüğe göndermek, orman işletme müdürlükleri arasında aynı hesaplardan yapılacak ödenek aktarmalarını hazırlamak.

 3) Özel bütçe muhasebe biriminin çalışmalarını koordine etmek ve yürütülmesini sağlamak.

 4) Özel bütçe nakit taleplerini hazırlamak, orman işletme müdürlüklerinin nakit ihtiyaçlarını temin etmek üzere gerekli çalışmaları yürütmek, döner sermaye nakit akım tablosunu hazırlamak ve Genel Müdürlüğe göndermek.

 5) Özel bütçe harcamalarını kontrol etmek ve gerekli hallerde ödenek talebinde bulunmak.

  6) Bölge müdürlüğü sorumluluğundaki gelirlerin ve alacakların tahsili, giderlerin hak sahiplerine ödenmesi, para ve parayla ifade edilebilen değerler ile emanetlerin alınması, saklanması, ilgililere verilmesi, gönderilmesi ve diğer tüm malî işlemlerin kayıtlarının yapılması ve raporlanması işlemlerini yürütmek.

  7) Sayıştaya karşı taşınır yönetim hesabı sorumluluğu içerisinde bulunan taşınır kayıt ve kontrol yetkililerini denetlemek. 8) Bölge müdürlüğünün özel bütçeye ait taşınır iş ve işlemlerinin yürütülmesini sağlamak.

  9) Bölge müdürlüğü faaliyetlerine ilişkin ön mali kontrol işlemlerini yürütmek.

10) Bölge Müdürünün vereceği benzeri görevleri yapmak.