Şube Müdürlüğünün Görev ve Yetkileri

1) Orman köyleri kalkınma havzaları için il veya ilçe bazında yapılacak kalkınma planlarının esaslarını belirlemek; etüt, envanter yaptırmak; gerektiğinde revizyonlarını yaptırmak, incelemek ve onaylanmasını sağlamak

2) Orman Köylüleri Kalkınma hizmetlerine ilişkin, Ferdi Krediler için yıllık çalışma programlarını ilgili mevzuat çerçevesinde hazırlatmak, incelemek ve onaylanmasını sağlamak.

3) Orman köylerinde uygulanacak faaliyetler için gerekli olan projeleri yapmak, yaptırmak ve onayını sağlamak. Ormancılık alanında faaliyet gösteren kooperatiflerin proje bazında desteklenmesi ile ürünlerin ulusal ve uluslararası pazarlarda değerlendirilmesi konularında araştırma ve danışmanlık hizmetleri vermek.

4) Orman köylerinin kalkındırılmasının desteklenmesi amacıyla ferdi ve kooperatif kredileri ile hibe yardımlarının tahsisi ve takibi ve bu konudaki diğer hizmetleri yürütmek

5) Bütçe ile verilen her türlü ödeneğin dağılımını yaparak taşra teşkilatına tahsisini sağlamak ve ödeme emirlerini göndermek, mülga orman köyleri kalkınma fonu gelirleri ve verilen her türlü kredilerin dönüşümünü takip ve kontrol etmek. Fonları takip etmek

6) Orman köyleri ile ilgili tespitleri yapmak/yaptırmak. Orman köylüsünün her türlü taleplerin, toplamak ilgili birimler nezdinde çözümünü sağlamak. Orman köylüsünün bilinçlendirilmesi ile ilgili eğitim faaliyetlerini yapmak/yaptırmak. Bulundukları yerden başka yerlere nakledilecek orman köylülerinin terk ettikleri taşınmazları kamulaştırmak.

7) Orman köylülerinin kalkınmalarına yönelik ülkemizde ve dünyadaki gelişmeleri takip etmek, yeni yaklaşımları belirlemek ve projelendirmek. Genel müdürlükçe verilen benzeri görevleri yapmak.

8) Bölge Müdürünün vereceği benzeri görevleri yapmak.