Şube Müdürlüğünün Görev ve Yetkileri

1) Bölge Müdürlüğünün bütçe ve yatırım programı tekliflerinin hazırlanması ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.

2) Beş yıllık kalkınma planı, Genel Müdürlük Stratejik Planı, Yıllık Performans programı ve bölgesel projelerin hazırlanması ve revizyonu için Genel Müdürlükçe istenilecek çalışmaları yapmak.

3) Bölge Müdürlüğünün çalışma programını hazırlamak.

4)Yatırım programı ve projelerin uygulanmasını takip etmek, dönem ve yıllık gerçekleşme raporlarını hazırlamak ve zamanında Genel Müdürlüğe gönderilmesini sağlamak.

5) Planlama ile ilgili istatistikî bilgileri toplamak.

6) Amenajman planlarının uygulanmasını ve takibini sağlamak.

7) Amenajman planları ile ilgili raporların hazırlanmasını, uygulanmasını takip ve kontrolünü sağlamak

8) Sayısal amenajman haritalarını hazırlatmak.

9) Bölge Müdürlüğünün birim faaliyet raporunu hazırlamak.

10) Resmi yazışma kuralları ve standart dosya planı uygulamalarını takip etmek.

11) Stratejik planın bölge müdürlüğü uygulamalarını takip etmek, izlemek ve değerlendirme raporlarını mevzuatına uygun olarak hazırlamak ve süresi içerisinde Genel Müdürlüğe gönderilmesini sağlamak.

12) Yıllık performans programının bölge müdürlükleri uygulamalarını takip etmek, izlemek ve değerlendirme raporlarını hazırlamak, şube müdürlükleri arasında koordinasyon görevini yürütmek.

13) Sürdürülebilir orman yönetimi kriter ve göstergeleri uygulamaları, izlenmesi, değerlendirilmesi ve raporlanması konusunda orman işletme müdürlükleri ile koordinasyonu sağlamak ve sonuçlandırmak.

14) Bölge Müdürlüğünün faaliyetleri ile ilgili bilgi ve verileri toplamak, tasnif etmek, analiz etmek ve sonuçları raporlamak.

15) Üst yöneticinin onayı ile belirlenen mali karar ve işlemlerde bölge müdürlüğü faaliyetlerine ilişkin ön mali kontrolün yapılmasını sağlamak.

16) Kalite yönetim sistemi ile ilgili çalışmaları yapmak ve yaptırmak.

17) Bölge Müdürünün vereceği benzeri görevleri yapmak.