Şube Müdürlüğünün Görev ve Yetkileri

1) Bölge Müdürlüğü bünyesinde bilgi ve iletişim teknolojileri, coğrafi bilgi sistemleri ve uzaktan algılama ile ilgili çalışmaları yapmak ve yaptırmak.

2) Bölge Müdürlüğü bünyesinde ihtiyaç duyulan yazılımları veya yazılım geliştirme araçlarını belirlemek, geliştirmek veya tedarik etmek.

3) Bölge Müdürlüğü bilgi ve iletişim çalışmaları için gereken her türlü donanım ve çevre birimlerini tedarik etmek ve gerekli teknik desteği sağlamak.

4) Bilişim teknolojisindeki gelişmelere uygun olarak bölge müdürlüğüne bağlı birimlerin ihtiyaç duyduğu alanlarda daha etkin ve verimli bilgi, belge ve iş akışı düzenini kurmak.

5) Bölge müdürlüğü için uygun bilgisayar ağlarını planlamak, tasarlamak, kurmak ve işletmek, ortaya çıkan sorunları incelemek ve çözmek, düzeltici önlemleri almak.

6) Bölge müdürlüğü teşkilâtı için bilgi işlem plânlamasını yapmak ve uygulamak.

7) İnternet erişim ve iletişim hizmetleri ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.

8) Bilgi ve iletişim konularında gereken eğitimlerin yapılmasını sağlamak.

9) Bilgi iletişim teknolojileri ile ilgili birimlerin kullandığı, sunduğu ve ihtiyaç duyduğu standartları geliştirmek.

10) Bölge Müdürlüğü bünyesinde oluşan donanım taleplerini belirlenmiş objektif kriterlere göre değerlendirmek, alınması kararlaştırılan donanımların onayını merkeze sunmak.

11) Bölge Müdürlüğünün web sayfasını kurumsal standartlara uygun hazırlamak, güncellenmesini sağlamak.

12) Bölge Müdürlüğünün; Kurumsal güvenlik politikasını kapsamında; Bilgi Güvenliğini gözden geçirerek güncellenmesini ve devamlılığını sağlamak, uygulama çalışmalarının takibini yapmak, bilgi güvenliği ekipmanının, yazılımının ve diğer bilgi teknoloji varlıklarının korunmasının teminine yönelik tedbirleri almak.

13) Bu Yönetmelikte yer alan orman işletme müdürlükleri bağlı birimlerinden olan bilgi ve iletişim teknolojileri şefliklerinin görevlerini takip ve kontrol etmek.

14) Bölge Müdürünün vereceği benzeri görevleri yapmak.