Şube Müdürlüğünün Görev ve Yetkileri

1) Orman Kanunun 16.maddesine göre verilecek muvafakat ve izinlere ait iş ve işlemleri yürütmek ve yürütülmesini sağlamak.

2)Orman Kanunun 17/3 maddesi gereğince; savunma ,ulaşım,haberleşme,su,atıksu,altyapı,katı atık bertaraf ve düzenli depolama tesislerinin;sokak hayvanları bakımevi ve mezarlıkların;Devlete ait sağlık, eğitim ve spor tesislerine izin verilmesi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek veya yürütülmesini sağlamak.

3) Orman Kanunun 115.maddesi gereğince yapılacak iş ve işlemleri yürütmek.

4) Daha önce izne konu edilen turistik tesis izinleri ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.

5)Turizm ve Teşvik Kanununun 8. Maddesi gereğince Kültür ve Turizm Bakanlığının tahsis taleplerini değerlendirmek.

6) Orman Kanununun 17/3 üncü maddesi gereğince; enerji,gölet,baraj petrol,doğalgaz, hidroelektrik santrali,rüzgar enerji santrali,termik santraller,nükleer güç santralleri,gibi enerji üretimine ve iletimine yönelik izinlerle ilgili her türlü iş ve işlemi yürütmek veya yürütülmesini sağlamak .

7) Orman Kanununun 18. Maddesine göre verilecek izinlere ait iş ve işlemleri yürütmek.

8) Sit kararlarıyla ilgili iş ve işlemleri yapmak.

9) Orman Sayılan alanlarda verilecek olan ve verilen izinlerin süresinin sona ermesi ,iptali veya devamı esnasında gerekli olan rehabilite işlemlerinin planlamasını yapmak veya yaptırmak,yönetmek uygulamak,takip ve kontrol etmek.

10) Orman sayılan alanlarda veya ormanlara etki yapabilecek alanlarda yapılması planlanan yatırımlara ilişkin olarak Genel Müdürlük görüşünün oluşturarak ÇED toplantılarına katılıp kurum görüşünü bildirmek.

11) Bölge Müdürünün vereceği benzeri görevleri yapmak.